Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

High five
Náš koncept
vedenia

avatar1

Náš koncept vedenia

Vedenie sa nedeje len tak mimochodom. Vedenie je našou kľúčovou úlohou a deje sa v každodennej činnosti. V Lidli všetci ťaháme za jeden povraz naprieč hranicami tímu a hierarchií. Naším vedením zabezpečujeme, že všetci ľudia v spoločnosti pracujú ruka v ruke. Naši vedúci zamestnanci sú súčasť tímu a spoločný úspech staviame do centra našej pozornosti. Tento koncept je úlohou tak pre našich nadriadených, ako aj prísľubom našim zamestnancom.

Viesť komunikáciou

Komunikácia v Lidli je ako náš obchodný model – jednoduchá a priama. Sme čestní,o konfliktoch hovoríme otvorene a včas a riešime ich konštruktívne. Naši vedúci zamestnanci sprostredkuvávajú zmysel tak, že vysvetľujú súvislosti a poukazujú na to, akú hodnotu má pre spoločnosť práca každého z nás. Naši zamestnanci sú zapájaní do rozhodnutí.Ak to nie je možné, vedúci zamestnanci vysvetlia dôvody. Vedúci zamestnanci zabezpečujú, aby zamestnanci boli informovaní ako prví. Starajú sa o to, aby mali k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú. Rešpektujú zamestnancov, ktorí sa neboja klásť otázky, aj keď sú kritické. Na ich zodpovedanie si radi nájdu čas.

Rozvíjať zamestnancov

Pre Lidl chceme tých najlepších zamestnancov. To je základom nášho spoločného úspechu, ktorý stojí na prvom mieste. Našich zamestnancov kvalifikujeme, podporujeme a umožňujeme im rásť s ich úlohami. Zároveň však očakávame, že každý prejaví angažovanosť pre svoje úlohy. Vedúci zamestnanci sú posudzovaní podľa silných stránok našich zamestnancov a ich rozvoja v rámci spoločnosti. Zamestnanci majú právo vedieť, ako sa im darí. Preto im vedúci zamestnanci pravidelne poskytujú konštruktívnu a oceňujúcu spätnú väzbu. Uznanie je pre našich zamestnancov dôležité. Vedúci zamestnanci vytvárajú prostredie, v ktorom sú výkon a angažovanosť uznávané, a ktoré zamestnanca motivuje vydať pre Lidl zo seba to najlepšie. Dobré vedenie predpokladá vysokú mieru sebareflexie. Preto si vedúci zamestnanci pravidelne žiadajú od zamestnancov spätnú väzbu, aby sa sa mohli zlepšovať.

Zostať dynamický a orientovaný na výsledok

Nezostať stáť je motorom, ktorý nás poháňa a umožňuje nám kriticky sa zaoberať existujúcimi skutočnosťami. Vždy tam, kde sú potrebné zmeny, ich aktívne vytvárame. Čo sa osvedčilo, to zachovávame. Vedúci zamestnanci riadia túto dynamiku vedome, aby viedla k zlepšeniam v spoločnosti. Úlohou vedúcich zamestnancov je podporovať inovácie a súčasne zachovávať základné princípy nášho systému. Dodržiavame definované procesy. Len tak dokážeme vo všetkých krajinách garantovať rovnako vysoký štandard a súčasne sa flexibilne prispôsobovať špecifikám jednotlivých krajín. To je jeden z našich najväčších faktorov úspechu. Vieme: „Jednoduché nie je ľahké.“ Ako diskont dávame prednosť jednoduchým riešeniam pred komplexnými. Vedúci zamestnanci sa starajú o to, aby to tak zostalo. Našu výkonnosť udržujú tým, že sa starajú o vyvážený pomer medzi prácou a voľným časom. Pri všetkom, čo robíme, je v centre pozornosti spoločný firmený úspech. Tento dosiahneme len ako tím.

Vybudovať dôveru a jednať férovo

Dôverujeme našim zamestnancom a veríme,že zvládnu zodpovednosť, ktorá im bola pridelená. Naši vedúci zamestnanci sú presvedčení, že každý v ich tíme vydáva zo seba to najlepšie pre Lidl. Zasadzujú sa o kultúru, v ktorej má zamestnanec odvahu vydať sa aj novými cestami. Chyby chápu ako príležitosť na učenie sa a rast. Kontrola pre nich znamená kontinuálnu podporu, nie vyjadrenie nedôvery. Prispieva k stabilite nášho modelu podnikania a pritom nám pomáha zlepšovať sa. Vedúci zamestnanci sú korektní a spoľahliví. Stoja si za svojimi tvrdeniami a prísľubmi. Prijaté dohody dôsledne dodržiavajú. Každého si vážia a pristupujú k nemu bez predsudkov, rešpektujú osobnosť zamestnancov a všetky ich schopnosti. Sami k sebe pristupujú navzájom s rešpektom a toto požadujú aj od svojich zamestnancov. Dbajú na to, aby svoju rolu vedúceho zamestnanca nezneužívali a ku svojim zamestnancom pristupujú ako k partnerovi.

Žiť zodpovedne a byť vzorom

Každý z vedúcich zamestnancov má svoj podnikateľský záväzok za vlastné úlohy a vo svojej zodpovednosti ich posúva dopredu. Úlohy a zodpovednosť sú jasne stanovené. Detaily sú dôležité. Vedú pomocou otázok a zaujímajú sa o firmu – sú v obraze. Vo svojej úlohe vedúceho zamestnanca majú formujúci vplyv. Preto vo všetkom, čo robia, idú dobrým príkladom. Pre našich zamestnancov vytvárajú voľný priestor a súčasne definujú jasné hranice na samostatné rozhodnutia. Pri delegovaní úloh sa orientujú podľa schopností a skúseností konkrétneho zamestnanca. So zdrojmi zaobchádzajú uvedomele. Naši vedúci zamestnanci sú hrdí na výkony našich tímov a neustále ich stavajú do popredia.