Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a usilujeme sa preto, nielen ponúknuť Vám rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na vlastné určenie informácií. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Čo robíme s Vašimi informáciami?

Spracúvame a využívame osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne zadali pri úprave zákazníckych vzťahov v rámci našej internetovej ponuky, pre účely našej reklamy a na spracovanie zákazky. K tomuto potrebné údaje môžu byť eventuálne postúpené subdodávateľovi (sprostredkovateľ). Nebudeme však Vaše údaje predávať tretím osobám alebo iným spôsobom obchodne využívať.

2. Kedy požadujeme, spracúvame a využívame Vaše osobné údaje?

Na tejto internetovej stránke sa prostredníctvom softvéru etracker GmbH Hamburg, Nemecko zhromažďujú a ukladajú údaje pre marketingové a optimalizačné účely, k čomu môžu byť použité cookies. Za týmto účelom sa zaznamenávajú pseudonymné dátové záznamy o Vašom využívaní. Tieto údaje obsahujú okrem iného Vašu IP adresu, skrátenú o posledných osem čísel. Nevykonáva sa žiadna analýza Vašich predtým navštevovaných doménových adries, rozsahu prístupu Vášho pripojenia na internet alebo Vášho providera. Použité nastavenia softvéru etracker zodpovedajú požiadavkám najvyšších dozorných úradov pre ochranu údajov. Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas.

Výlučne pre ochranu nášho systému okrem toho ukladáme my a čiastočne aj tretie osoby pri každom prístupe užívateľa na túto internetovú stránku a pri každom stiahnutí súboru o takomto postupe prístupové informácie vo forme protokolárnych súborov. Každý protokolárny súbor pozostáva z:

 •     Internetovej stránky, z ktorej našu stránku otvárate;
 •     IP adresy;
 •     Dátumu prístupu a času prístupu;
 •     Dotazu klienta;
 •     Kódu http odpovede;
 •     Prenášaného množstva údajov;
 •     Informácie o Vami používanom prehliadači a Vami používanom operačnom systéme.

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky pozostáva možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (napr. e-mailové adresy, mená, adresy), uskutočňuje sa Vaše postúpenie týchto údajov výslovne na dobrovoľnej báze. Pri tomto postupe sprostredkované osobné údaje používame iba pre účel, pre ktorý nám boli poskytnuté. V rámci spracovania Vašich dotazov, Vašich objednávok a Vášho využívania našich služieb poverujeme čiastočne subdodávateľov, ktorí dostanú odovzdané a účelovo použijú iba potrebné údaje na vykonanie tejto zákazky. V ostatnom sú subdodávatelia zmluvne zaviazaní dodržiavať toto prehlásenie o ochrane údajov.

3. Aké mám možnosti postupovať proti ukladaniu údajov?

Máte právo dostať na žiadosť bezplatne informácie o osobných údajoch uložených k Vašej osobe. Naďalej máte podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov právo na odvolanie proti používaniu a/alebo odovzdávaniu Vašich údajov pre reklamné účely. Okrem toho máte podľa smerníc zákonných ustanovení právo na opravu, zablokovanie a vymazanie týchto osobných údajov. Obráťte sa prosím v takýchto prípadoch písomne alebo prostredníctvom mailu na našu dole uvedenú poverenú osobu pre ochranu údajov.

4. Čo sú cookies a ako sa používajú cookies?

Aby sme pre Vás zabezpečili čo najkomfortnejšiu návštevu našej internetovej stránky, používame pri zobrazení ponuky výrobkov cookies.
Pri tzv. cookies sa jedná a malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky.

Samozrejme môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne cookies na pevnom disku resp. aby boli už uložené cookies opäť vymazané.
V prehliadači Internet Explorer 6 to ide nasledovne:

 •             V menu „Nástroje“ zvoľte bod „Možnosti internetu“
 •             Kliknite teraz na políčko „Osobné údaje“
 •             Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového okna úplne nahor („Blokovať všetky súbory cookie“)
 •             Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte Vaše nastavenie

  V prehliadači Firefox 2.0 to ide nasledovne:

 •             Kliknite v menu „Nástroje“ na políčko „Nastavenia“
 •             Pod bodom „Osobné údaje“ nájdete oblasť „Cookies“. Deaktivujte možnosť „Povoliť cookies“
 •             Potvrďte Vaše nastavenie pomocou „OK“

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prosím prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo Vašom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

5. Linky k iným internetovým stránkam

Naša online ponuka zahŕňa linky k iným internetovým stránkam. Predložené pokyny k ochrane údajov platia iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na prelinkovaných stránkach.
Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval. Za cudzie pokyny je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti, a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.

6. Skvalitňovanie služieb / marketing

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb a na marketingové účely.  IP adresa návštevníka internetovej stránky je taktiež anonymizovaná.

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

ochranaosobnychudajov@lidl.sk

 

Type Name Description Validity
system cookies TS session cookie of the web application firewall, used for protection against cross site request forgery end of the browser session
system cookies ASPSESSIONID saves necessary ASP session data for the functioning and performance of the website end of the browser session
system cookies JSESSIONID saves necessary Java session data for the functioning and performance of the website end of the browser session
system cookies ist checks if cookies can be saved end of the browser session
system cookies esaSessionIdIE saves necessary CMS session data for the functioning and performance of the website end of the browser session
cookie banner cookieNotificationAccepted saved when the cookie banner has been displayed 1 month